Het eerste gesprek van maximaal 45 minuten is bij ons altijd gratis.

U kunt er bij ons voor kiezen de werkzaamheden te betalen per uur of tevoren een aantal uren te betalen tegen een vaste prijs.

Bij keuze voor betaling per uur worden de werkzaamheden per uur in rekening gebracht. Ons uurtarief bedraagt € 219,- per uur inclusief BTW.

U kunt bij ons ook een aantal uren afkopen, u kunt voor iedere 5 uur € 970,- betalen, voor iedere 10 uur € 1.890,- , voor iedere 15 uur € 2.760,- en voor iedere 20 uur € 3.580,-, alles inclusief BTW.

Dit betekent dat u een lager uurtarief betaalt, indien u meer uren afneemt in één keer. Losse uren kosten € 219,- per uur, bij 5 uur € 194,- per uur , bij 10 uur € 189,- per uur, bij 15 uur € 184, – per uur, bij 20 uur € 179,- per uur.

Bij afkoop betaalt u altijd het aantal uren dat u afkoopt, ook als later blijkt dat er minder uren nodig zijn om de zaak af te wikkelen. Indien het aantal afgekochte uren is opgebruikt zullen wij tijdig met u bespreken op wat voor manier de eventueel nog te verrichten werkzaamheden zullen worden gefactureerd. U kunt dan weer opnieuw kiezen voor de afkoop van de hierboven genoemde uren van 5,10, 15 of 20.

Externe kosten die wij voor uw zaak moeten maken worden altijd doorberekend tegen kostprijs en vallen dus niet onder het uurtarief of de vaste prijsafspraak die u met ons maakt. Die externe kosten zijn bijvoorbeeld: griffierechten, legeskosten, kosten voor aangetekende post, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten deskundigen en dergelijke. Externe kosten dienen vooraf door u aan ons te worden voldaan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor werkzaamheden van de door ons ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, deskundigen en dergelijke. Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert.

Indien onze kosten en het honorarium worden betaald door de wederpartij of door een derde en deze bedragen zijn hoger dan het met u overeengekomen bedrag, dan wordt het tussen ons overeengekomen bedrag verhoogd tot het bedrag dat door de wederpartij of de derde wordt betaald.

Wij behouden ons het recht voor om in heel gecompliceerde of spoedeisende zaken, af te wijken van de hiervoor beschreven tarieven. Wij zullen dat altijd tevoren met u bespreken. Alle gemaakte afspraken met betrekking tot onze tarieven zullen wij schriftelijk vastleggen in een opdrachtbevestiging, zodat daarover geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

De afgekochte uren dienen in zijn geheel te worden betaald voordat de werkzaamheden zijn aangevangen.

Indien gekozen wordt voor een uurtarief dient ook altijd een voorschot te worden betaald. De hoogte van het voorschot zal in overleg met u worden vastgesteld, afhankelijk van het aantal uur dat verwacht wordt aan de zaak te worden gewerkt.

Onze prijzen zullen ieder jaar op 1 januari worden geïndexeerd. In een vooraf gekocht blok betaalde uren blijven de tarieven ongewijzigd. Nieuwe blokken of losse uren vallen onder het nieuwe tarief.

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.