TARIEFKEUZE

U kunt bij ons kantoor kiezen voor een uurtarief  of voor een vaste prijs voor ons honorarium.

In geval u kiest voor behandeling van uw zaak op basis van uurtarief, dan betaalt u naar gelang er tijd aan uw zaak besteed is.

Als u kiest voor een vast tarief, dan wordt van tevoren afgesproken welk bedrag wij u aan honorarium in rekening brengen voor de procedure die wij voor u voeren of het advies dat wij geven. U betaalt dan dat bedrag, ongeacht de hoeveelheid tijd die wij aan uw zaak besteden.

In het intakegesprek leggen wij u dit verder uit en kunnen wij u ook een schatting geven van de aan uw zaak te besteden tijd.

BIJ KEUZE VOOR VAST TARIEF GELDT:

 • Zaak die na eerste gesprek kan worden afgedaan door het versturen van één brief € 150,-
 • Geschil waarin wij een prijs hebben afgesproken inclusief een te voeren procedure, die echter na meer correspondentie/besprekingen zonder procedure kan worden afgedaan € 250,- per uur, maximaal 2/3 van tarief procedure
 • Als de zaak gewonnen wordt en de kosten die kunnen worden verhaald op de wederpartij of een derde zijn hoger dan het tarief dat werd afgesproken, dan wordt het tarief verhoogd tot het te verhalen bedrag.
 • Indien een zaak eindigt doordat de cliënt vraagt de werkzaamheden tussentijds te staken, al dan niet vergezeld van een verzoek de stukken naar een andere advocaat te sturen ter verdere behandeling, wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, naar een uurtarief van € 300,- inclusief btw, met als maximum het overeengekomen vaste tarief.
 • De overeengekomen vatse prijs is inclusief btw en exclusief 5% gebruikelijke kantoorkosten (kopieerwerk, papier, printkosten, gewone portokosten, telefonie binnen Nederland). Kosten voor telefonie naar het buitenland, reiskosten (€ 0,50/km), porto-kosten voor aangetekende- of pakketpost, alsmede externe kosten als griffierechten, kosten aan deurwaarders etc. worden tegen kostprijs doorberekend.

IN ALLE GEVALLEN GELDT:

 • Uiteraard hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het geval wij een beroepsfout maken. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag.
 • Bij inschakeling van derden (zoals deurwaarders en dergelijke) is onze aansprakelijkheid voor fouten van die derden beperkt tot het in voorkomend geval op die derde te verhalen bedrag.
 • Vrijwel altijd zal uw zaak behandeld worden door de advocaat met wie u in het kennismakingsgesprek uw zaak hebt besproken. Het kan echter voorkomen dat wij besluiten dat de andere op ons kantoor werkzame advocaat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overneemt. Dit heeft uiteraard geen wijziging in de overeengekomen tarieven tot gevolg.
 • Indien u het niet eens bent met een aan u gestuurde factuur, dan wel de urenspecificatie, dan kunt u binnen 4 weken schriftelijk reclameren. Reclames die worden ingediend na die termijn kunnen niet meer in behandeling genomen worden.
 • Indien door ons ten behoeve van een klant geld ontvangen wordt, komt dit binnen op de rekening van de aan ons kantoor verbonden Stichting Derdengelden Van Tessel & Soffers. Aan een cliënt toekomend geld wordt zo spoedig mogelijk doorgestort aan de cliënt. Over gelden die op onze derdenrekening staan wordt geen rente vergoed.
 • Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is een vertragingsrente verschuldigd van 0,5% per maand

Ons kantoor is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.